Dragi obiskovalci, dobrodošli na naši novi spletni strani. Morebitne začetne nepravilnosti odpravljamo sproti, da bo vaša uporabniška izkušnja čim boljša. Hvala za razumevanje.

Informacije javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o Muzeju novejše in sodobne zgodovine Slovenije

Naziv in sedež zavoda:
Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije
Celovška cesta 23
1000 Ljubljana

Spletna stran: www.muzej-nz.si

Telefon: 01 300 96 10
E-pošta: uprava@muzej-nz.si

Odgovorna oseba:
mag. Nataša Robežnik, v. d. direktorja
Telefon: 01 300 96 11

Matična številka: 9322981000
Ident. št. za DDV in davčna številka: SI 25004603
Šifra proračunskega uporabnika: 38377
Šifra dejavnosti: 91.020
Številka vpisa v sodni register: 2023/5313

Prva objava kataloga: 1. 4. 2009
Zadnja sprememba kataloga: 11. 6. 2024
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.muzej-nz.si

2. Splošni podatki o javnem zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2. a Organigram in podatki o organizaciji javnega zavoda:
Organigram

Opis delovnega področja javnega zavoda:
Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije je javni zavod, ki ga je Vlada Republike Slovenije ustanovila kot državni muzej, ki sistematično evidentira, zbira, dokumentira, proučuje, hrani ter strokovno in znanstveno raziskuje premično kulturno dediščino od začetka 20 stoletja do danes. Muzej z namenom širjenja vedenja in znanj hranjeno dediščino interpretira, ohranjanja, razstavlja in ureja dostopnost materialne in nesnovne kulturne dediščine v najširšem pomenu besede javnosti. Svoje poslanstvo utemeljuje na podlagi zbirk s področja začetka 20. stoletja, prve svetovne vojne, obdobja med obema vojnama, obdobja druge svetovne vojne in obdobja po drugi svetovni vojni, obdobja osamosvojitve in življenja v samostojni državi. Muzej obravnava teme političnega, socialnega, gospodarskega in kulturnega življenja, procesa demokratizacije Republike Slovenije in vstopa v Evropsko unijo s področja celotnega ozemlja Slovenije in izven meja matične države.

Muzej ima razstavne prostore v Cekinovem gradu ter dislocirano depojsko enoto na lokaciji Parka vojaške zgodovine Pivka (PVZ Pivka).

Svet muzeja:
Predsednica: dr. Manca Grgić Renko
Člani: dr. Marko Sraka, dr. Blaž Vurnik, Renata Zamida, Tomaž Perme
Mandat: 16. 2. 2023–15. 2. 2027

Strokovni svet muzeja:
Predsednik: dr. Bojan Balkovec
Člani: dr. Marko Zajc, dr. Tonček Kregar, mag. Alenka Pirjevec, dr. Monika Močnik, Irena Ribič
Mandat: 23. 3. 2023–22. 3. 2027

Vodstvo muzeja:
mag. Nataša Robežnik, v. d. direktorja

2. b Seznam notranjih organizacijskih enot
• Kustodiat
• Fototeka
• Konserviranje in restavriranje
• Izobraževanje
• Knjižnica
• Oblikovanje
• Depoji državnih muzejev
• Administracija in splošne zadeve
• Računovodstvo
• Služba za promocijo in komuniciranje
• Informatika
• Tehnika in vzdrževanje

2. c Kontakti podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij
Barbara Kolenc
MNSZS, Služba za odnose z javnostmi
pr@muzej-nz.si

Celovška cesta 23
1000 Ljubljana

2. d Seznam zakonov, podzakonskih aktov z delovnega področja javnega zavoda
• Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije (Ur. list RS, št. 7/23 in 58/23)
• Zakon o zavodih (Ur. list RS, št. 12/91 s spr. in dop.)
• Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo-ZUJIK/ (Ur. list RS, št. 96/02 s spr. in dop.)
• Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur. list RS, št. 16/08 s spr. in dop.)
• Zakon o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99 s spr. in dop.)
• Zakon o računovodstvu (Ur. list RS, št. 23/99, 30/02)
• Zakon o javnem naročanju (Ur. list RS, št. 128/06 s spr. in dop.)
• Zakon o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 21/13)
• Zakon o javnih uslužbencih (Ur. list RS, št. 56/02 s spr. in dop.)
• Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. list RS, št. 56/02 s spr. in dop.)
• Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. list RS, št. 21/95 s spr. in dop.)
• Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 86/04 s spr. in dop.)
• Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. list RS, št. 24/03 s spr. in dop.)
• Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS, št. 43/11)
• Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. list RS, št. 45/10 s spr. in dop.)
• Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Ur. list RS, št. 45/94 s spr. in dop.)
• Kolektivna pogodba za javni sektor (Ur. list RS, št. 57/08 s spr. in dop.)
• Pravilnik o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture (Ur. list RS, št. 41/94 s spr. in dop.)
• Pravilnik o varovanju in hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva, o vpisu v razvid muzejev in o podelitvi pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev (Ur. list RS, št. 47/12)

2. e Interni akti javnega zavoda
• Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest MNSZS
• Pravilnik o ravnanju in ukrepih za preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu ter za odpravo njegovih posledic
• Pravilnik o ugotavljanju alkoholiziranosti delavcev na delovnem mestu in o ugotavljanju opravljanja dela pod vplivom drog ali drugih prepovedanih substanc
• Pravilnik o delovnem času, odmorih, počitkih in dopustih
• Pravilnik promocije zdravja na delovnem mestu
• Pravilnik o videonadzoru
• Pravilnik o zaščiti prijaviteljev
• Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja knjižnice muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije
• Pravilnik o upravljanju, izgradnji in razvoju knjižnične zbirke ter zagotavljanju drugih informacijskih virov v specialni knjižnici Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije
• Pravilnik o blagajniškem poslovanju
• Pravilnik o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje zaporednih števil računov
• Pravilnik o dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu
• Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev
• Pravilnik o računovodstvu muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije
• Izjava o varnosti in zdravju pri delu z oceno tveganja
• Cenik Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije

2. f Seznam strateških dokumentov
Strateški načrt MNSZS 2023–2027

2. g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Postopek na podlagi pisne zahteve za dostop do informacij javnega značaja po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. list RS, št. 24/03 s spr. in dop.).

Obvezni podatki, ki jih morajo navesti vlagatelji v pisni zahtevi:
1. navesti je treba javni zavod (Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije, Celovška cesta 23, 1000 Ljubljana);
2. navedbo zastopnika javnega zavoda (mag. Nataša Robežnik, v. d. direktorja);
3. ime in stalno bivališče vlagatelja zahteve oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca;
4. informacijo, s katero se želi seznaniti;
5. način seznanitve z zahtevano informacijo (vpogled, prepis, fotokopija, elektronski zapis).

Predviden rok za odločitev o zahtevi je 20 delovnih dni od datuma prejema popolne zahteve.

2. h Seznam informacijskih zbirk podatkov
• Dokumentacijski sistem Galis
• Knjižnični katalog Cobiss

2. i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij
• Napotki za uporabo javnih prostorov in storitev so objavljeni na domači spletni strani MNSZS (www.muzej-nz.si).
• Pomembni dogodki in novosti v muzeju so objavljeni na domači spletni strani MNSZS.
• Napotki glede izvrševanja pravic v zvezi z dostopom do informacij javnega značaja v elektronski in neelektronski obliki so opisani v naslednjem razdelku.

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

• Informacije javnega značaja v elektronski obliki so prosto dostopne na spletu prek tega kataloga v html in pdf, tif in MS Word formatih. Za dostop je potreben internetni brskalnik in bralniki za pdf oziroma MS Word format.
• Dostop do informacij javnega značaja v neelektronski obliki je mogoč v upravi javnega zavoda po predhodnem telefonskem dogovoru (tel. 01 300 96 33).
• Dostop do informacij javnega značaja za osebe s posebnimi potrebami je zagotovljen na spletu tudi v izključno tekstovni obliki.
• Delni dostop do informacij javnega značaja je omogočen v skladu s 16. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. list RS, št. 76/05 s spr. in dop.)

4. Stroškovnik posredovanja informacij javnega značaja

Za posredovanje vseh informacij javnega značaja v katerikoli izbrani obliki se zaračunajo materialni stroški posredovanja v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16 in 146/22; v nadaljevanju: Uredba).

E - novičnik

Brezplačne novice o dogodkih in projektih Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije.