Knjižnica

Knjižnica Muzeja novejše zgodovine Slovenije je specialna muzejska knjižnica, ki zbira, hrani, obdeluje ter posreduje knjižno in neknjižno gradivo notranjim in zunanjim uporabnikom.

Knjižnica je odprta od ponedeljka do petka med 9. in 13. uro – za notranje in zunanje uporabnike. Vpis v knjižnico je prost in brezplačen.

Bogastvo knjižnice tudi redno nadgrajujemo: Seznam knjižnih novosti

Knjižnični fond obsega 25.000 enot monografskih in periodičnih publikacij. Gradivo s področja muzeologije, zgodovinopisja, zgodovine, notranje in zunanje politike, vojnih ved, etnologije, umetnosti, književnosti idr. je postavljeno v prosti pristop in vsebinsko urejeno po sistemu UDK. Letni prirast gradiva šteje okoli 350 inventarnih enot monografskih publikacij in 90 inventarnih enot serijskih publikacij.

V njej je zaposlena bibliotekarka, ki skrbi za zbiranje knjižnega in neknjižnega gradiva, strokovno obdelavo in izposojo. Opravlja informacijsko in referenčno dejavnost, skrbi za medknjižnično izposojo, pripravlja bibliografije idr.

Knjižnica je vpisana v e-Razvid knjižnic in kot polnopravna članica aktivno vključena v sistem COBISS. Prek sistema vzajemne katalogizacije Republike Slovenije se vključuje tudi v evropsko in svetovno računalniško mrežo ter je umeščena v World guide to Libraries.

Pravilnik knjižnice
Etični kodeks

Darja Urbanc, višja bibliotekarka
E knjiznica@muzej-nz.si
T (01) 300 96 22

X