Podatki o javnem zavodu

Ime in sedež: Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije, Celovška 23, 1000 Ljubljana
Ustanovitelj: Republika Slovenija

Navedba ustanovnega akta: Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije (Uradni list RS, št. 7/2023).

Javni zavod je bil ustanovljen zaradi spojitve javnega zavoda Muzej novejše zgodovine Slovenije, matična številka 5052084000, in javnega zavoda Muzej slovenske osamosvojitve, matična številka 8931003000, na podlagi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije (Uradni list RS, št. 7/2023 z dne 20.1.2023), ki je hkrati sklep o spojitvi javnega zavoda Muzej novejše zgodovine Slovenije in javnega zavoda Muzej slovenske osamosvojitve.

Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije zgodovine na temelju poslanstva ohranja, proučuje in komunicira materialno in nematerialno dediščino s področja zgodovine slovenskega etničnega prostora od začetka 20. stoletja dalje. Svoje poslanstvo utemeljuje na zbirkah gradivaiz I. in II. svetovne vojne, gradiva med obema vojnama in gradiva iz obdobja socializma in o nastanku nove države. Zbirke združujejo muzejske predmete, arhivsko in knjižnično gradivo,likovna dela ter fotografije, ki se dopolnjujejo na osnovi zbiralne politike muzeja.

Vpis v sodni register: Temeljno sodišče v Ljubljani, št. reg. vložka 2023/5313
Matična številka: 9322981000
Davčna številka: SI 25004603
Transakcijski račun: IBAN SI56 0110 0600 0076 556 (S) UJP
Šifra dejavnosti: 91.020
Odgovorna oseba: mag. Nataša Robežnik, v. d. direktorice


Zavod sestavlja več OE na  matičnem  naslovu  in
DE-grad  Rajhenburg  v  Brestanici
splet: http://www.muzej-nz.si

Muzej ima depojske prostore v Parku vojaške zgodovine v Pivki, Kolodvorska cesta 51, 6257 Pivka

Predpisi z delovnega področja zavoda

 • Zakon o varstvu  kulturne  dediščine  (Ur.l. RS 16/08, 123/08, 8/11, 90/12, 111/13)
 • Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo Ur.l. RS št.:77/07, 56/08,4/10,20/11 in 111/13)
 • Zakon o zavodih (Ur.l.RS št.:12/91, 8/96, 36/00 in 127/06-ZJZP)
 • Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije (Uradni list RS, št. 7/2023)
 • Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2008 – 2011 (Ur.l. RS, št. 35/2008 in 95/10)
 • Pravilnik o varovanju in hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva, o vpisu v razvid muzejev in o podelitvi pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev (Ur.l. RS, št. 47/12)
 • Uredba o organiziranem varovanju (Ur.l.RS, št. 80/12)
 • Icomov Kodeks  poklicne etike, Mednarodni muzejski svet, Slovenski odbor, Ljubljana 2017
 • Odlok o razglasitvi Cekinovega gradu v Ljubljani za kulturni spomenik državnega pomenaUr.l. RS, št. 20/2002

Interni akti javnega zavoda

 • Izjava o varnosti in zdravju pri delu z oceno tveganja (marec 2016)
 • Pravilnik o računovodstvu (september 2002)
 • Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev (januar 2006)
 • Pravilnik varovanje osebnih podatkov (marec 2007)
 • Navodila o ravnanju in ukrepih za preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu mobbing (april 2010)
 • Pravilnik o delovnem času (februar 2015)
 • Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest (december 2014)
 • Standardi zbiranja, varovanja in ohranjanja muzealij(december2008), Dodatek k standardom (december 2009)
 • Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja knjižnice (oktober 2008)
 • Pravilnik o uporabi in določitvi tarif pri uporabi muzejskega gradiva (januar 2009)
 • Pravilnik o načinu rokovanja s fotografskim gradivom (januar 2009)
 • Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu (avgust 2009)
 • Pravilnik o sredstvih in opremi za osebno varnost (avgust 2009)
 • Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih (avgust 2009)
 • Pravilnik o popisu poslovnih prostorov (december 2015)
 • Pravilnik o izvajanju postopkov javnih naročil (marec 2016)
 • Pravilnik o odpiralnem času (junij 2015)
 • Pravilnik o mobingu
 • Načrt integritete (junij 2011)
 • Register tveganj (december 2008)
 • Pravilnik o načinu uporabe elektronske pošte (februar 2017)

Register zbirk osebnih podatkov

Objavljeno na straneh Informacijskega pooblaščenca RS:
 • Zbirka podatkov o zaposlenih
 • Zbirka podatkov o plačah zaposlenih in plačilih po avtorskih pogodbah
 • Zbirka podatkov o članih oziroma uporabnikih OE Fototeke
 • Evidenca o stroških dela
 • Evidenca o izrabi delovnega časa
 • Evidenca preventivnih zdravstvenih pregledov
 • Evidenca o usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja
 • Evidenca o usposobljenosti delavcev za varstvo pred požarom
 • Evidenca posnetkov varnostne službe
 • Evidenca vstopov in izstopov
 • Evidenca izvajalcev po delovršnih pogodbah
 • Evidenca podatkov o uporabnikih
 • Zbirka podatkov o vabljenih na otvoritve in prireditve
 • Zbirka podatkov članov svetov Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije

Zbirke podatkov o muzealijah

 • Likovna zbirka
 • Zbirka orožja
 • Zbirka vojaške opreme
 • Zbirka razglednic
 • Tekstilna zbirka
 • Numizmatična zbirka
 • Zbirka odlikovanj in medalj
 • Zbirka značk, znakov in plaket
 • Filatelistična zbirka
 • Zbirka osebnih predmetov in dokumentov
 • Zbirke druge svetovne vojne

Osnovni podatki o katalogu informacij javnega značaja

Datum prve objave kataloga: 1.4. 2009
Datum zadnje spremembe: 24.3.2023
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.muzej-nz.si

Uradna oseba za dostop do informacij javnega značaja: mag. Nataša Robežnik, Celovška cesta 23, 1000 Ljubljana, E: uprava@muzej-nz.si, T:01 300 96 11, F:01 433 82 44

Svet Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije

Vlada Republike Slovenije je 9. 2. 2023 v svet javnega zavoda Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije imenovala štiri predstavnike ustanovitelja za mandatno dobo štirih let, in sicer od ustanovitvene seje sveta zavoda in z možnostjo ponovnega imenovanja. Tomaž Perme je bil izvoljen kot predstavnik zaposlenih v muzeju. 

Sestavljajo ga:
1.    predsednica dr. Manca Grgić Renko,
2.    podpredsednik Tomaž Perme,
3.    član dr. Marko Sraka,
4.    član dr. Blaž Vurnik in
5.    članica Renata Zamida.

Strokovni svet Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije

Strokovni svet sestavlja šest članov, dva člana izvolijo zaposleni, po enega člana imenujejo: Kulturniška zbornica Slovenije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Inštitut za novejšo zgodovino in Skupnost muzejev Slovenije. Člani so imenovani za mandatno dobo štirih let, in sicer od ustanovitvene seje strokovnega sveta zavoda in z možnostjo ponovnega imenovanja.

Sestavljajo ga:
1.    predsednik dr. Bojan Balkovec (predlagatelj Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani),
2.    namestnica predsednika Monika Močnik (predstavnica zaposlenih),
3.    član dr. Tonček Kregar (predlagatelj Skupnost muzejev Slovenije)
4.    članica mag. Alenka Pirjevec (predlagatelj Kulturniška zbornica Slovenije)
5.    članica Irena Ribič (predstavnica zaposlenih) in
6.    član dr. Marko Zajc (predlagatelj Inštitut za novejšo zgodovino).

Prijava na e-novice

Brezplačne novice o dogodkih in projektih Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije.