Danes odprto
Cekinov grad00:00 - 00:00
Grad RajhenburgZaprto
Depoji državnih muzejev v PivkiZaprto

Podatki o javnem zavodu

Ime in sedež: Muzej  novejše zgodovine  Slovenije, Celovška 23, 1000 Ljubljana
Ustanovitelj: Republika Slovenija

Navedba ustanovnega akta: Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Muzej  novejše  zgodovine  Slovenije (Uradni list RS, št. 60/2003) in Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Muzej novejše zgodovine Slovenije (Uradni  list  RS, št.  8/09)

Muzej novejše zgodovine Slovenije zgodovine na temelju poslanstva ohranja, proučuje in komunicira materialno in nematerialno dediščino s področja zgodovine slovenskega etničnega prostora od začetka 20. stoletja dalje. Svoje poslanstvo utemeljuje na zbirkah gradivaiz I. in II. svetovne vojne, gradiva med obema vojnama in gradiva iz obdobja socializma in o nastanku nove države. Zbirke združujejo muzejske predmete, arhivsko in knjižnično gradivo,likovna dela ter fotografije, ki se dopolnjujejo na osnovi zbiralne politike muzeja.

Vpis v sodni register: Temeljno sodišče v Ljubljani, št.reg.vložka 1/00336/00
Matična številka: 5052084000
Davčna številka: SI 80093213
Transakcijski račun: 01100-6030377707

Šifra dejavnosti: 91.020
Odgovorna oseba: Dr. Jože Dežman, direktor
Število zaposlenih: 29

Zavod sestavlja več OE na  matičnem  naslovu  in
DE-grad  Rajhenburg  v  Brestanici
splet: http://www.muzej-nz.si

Muzej ima depojske prostore v Parku vojaške zgodovine v Pivki, Kolodvorska cesta 51, 6257 Pivka

Predpisi z delovnega področja zavoda

 • Zakon o varstvu  kulturne  dediščine  (Ur.l. RS 16/08, 123/08, 8/11, 90/12, 111/13)
 • Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo Ur.l. RS št.:77/07, 56/08,4/10,20/11 in 111/13)
 • Zakon o zavodih (Ur.l.RS št.:12/91, 8/96, 36/00 in 127/06-ZJZP)
 • Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Muzej novejše zgodovine Slovenije (Ur.l. RS št.:60/2003 in 8/09)
 • Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2008 – 2011 (Ur.l. RS, št. 35/2008 in 95/10)
 • Pravilnik o varovanju in hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva, o vpisu v razvid muzejev in o podelitvi pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev (Ur.l. RS, št. 47/12)
 • Uredba o organiziranem varovanju (Ur.l.RS, št. 80/12)
 • Icomov Kodeks  poklicne  etike, Mednarodni muzejski svet, Slovenski odbor, Ljubljana 2017
 • Odlok o razglasitvi Cekinovega gradu v Ljubljani za kulturni spomenik državnega pomenaUr.l. RS, št. 20/2002

Interni akti javnega zavoda

 • Izjava o varnosti in zdravju pri delu z oceno tveganja (marec 2016)
 • Pravilnik o računovodstvu (september.2002)
 • Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev (januar 2006)
 • Pravilnik varovanje osebnih podatkov (marec.2007)
 • Navodila o ravnanju in ukrepih za preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu mobbing (april.2010)
 • Pravilnik o delovnem času (februar 2015)
 • Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest (december 2014)
 • Standardi zbiranja, varovanja in ohranjanja muzealij(december2008), Dodatek k standardom (december 2009)
 • Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja knjižnice (oktober 2008)
 • Pravilnik o uporabi in določitvi tarif pri uporabi muzejskega gradiva (januar 2009)
 • Pravilnik o načinu rokovanja s fotografskim gradivom (januar 2009)
 • Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu (avgust 2009)
 • Pravilnik o sredstvih in opremi za osebno varnost (avgust 2009)
 • Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih (avgust 2009)
 • Pravilnik o popisu poslovnih prostorov (december 2015)
 • Pravilnik o izvajanju postopkov javnih naročil (marec 2016)
 • Pravilnik o odpiralnem času (junij 2015)
 • Pravilnik o mobingu

Načrt integritete (junij 2011)

 • Register tveganj (december 2008)
 • Pravilnik o načinu uporabe elektronske pošte (februar 2017)

Register zbirk osebnih podatkov

Objavljeno na straneh Informacijskega pooblaščenca RS:
 • Zbirka podatkov o zaposlenih
 • Zbirka podatkov o plačah zaposlenih in plačilih po avtorskih pogodbah
 • Zbirka podatkov o članih oziroma uporabnikih OE Fototeke
 • Evidenca o stroških dela
 • Evidenca o izrabi delovnega časa
 • Evidenca preventivnih zdravstvenih pregledov
 • Evidenca o usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja
 • Evidenca o usposobljenosti delavcev za varstvo pred požarom
 • Evidenca posnetkov varnostne službe
 • Evidenca vstopov in izstopov
 • Evidenca izvajalcev po delovršnih pogodbah
 • Evidenca podatkov o uporabnikih
 • Zbirka podatkov o vabljenih na otvoritve in prireditve
 • Zbirka podatkov članov svetov Muzeja novejše zgodovine Slovenije

Zbirke podatkov o muzealijah

 • Likovna zbirka
 • Zbirka orožja
 • Zbirka vojaške opreme
 • Zbirka razglednic
 • Tekstilna zbirka
 • Numizmatična zbirka
 • Zbirka odlikovanj in medalj
 • Zbirka značk, znakov in plaket
 • Filatelistična zbirka
 • Zbirka osebnih predmetov in dokumentov
 • Zbirke druge svetovne vojne

Osnovni podatki o katalogu informacij javnega značaja

Datum prve objave kataloga: 1.4. 2009
Datum zadnje spremembe: 22.1.2018
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.muzej-nz.si

Uradna oseba za dostop do informacij javnega značaja: dr. Jože Dežman, Celovška cesta 23, 1000 Ljubljana, E: uprava@muzej-nz.si, T:01 300 96 11, F:01/ 433 82 44

Svet Muzeja novejše zgodovine Slovenije

na podlagi šestega odstavka 21. člena zakona o Vladi republike Slovenije (Uradni list RS,  št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10-ZUKN, 8/12, 21/13 IN 47/13-ZDU-1G, 65/14 in 55/17) ter prvega on tretjega odstavka 16. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Muzej novejše zgodovine Slovenije (Uradni list RS, št.: 60/03 in 8/09) je Vlada Republike Slovenije na 372. dopisni  seji dne 5.5.2022  pod točko 49.  sprejela sklep o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Muzej novejše zgodovine Slovenije:

• Jurij Pavel Emeršič;
• dr. Tomaž Ivešić;
• Bojan Bogatec Končan;
• dr. Karla Oder;
• Irena Ribič, predstavnica zaposlenih

Na ustanovitveni seji Sveta Muzeja novejše zgodovine Slovenije, dne 2.6. 2022, so člani Sveta MNZS izvolili predsednico dr. Karlo Oder ter dr. Tomaža Ivešića  za namestnika predsednice Sveta MNZS.

Strokovni svet Muzeja novejše zgodovine Slovenije

Na osnovi 18. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Muzej novejše zgodovine Slovenije, objavljenega v Uradnem listu republike Slovenije, št. 60/2003, z dne 23.6.2003, sestavlja Strokovni svet šest članov, in sicer:
 • dva člana izvolijo zaposleni, in sicer enega izmed strokovnih delavcev, ki opravljajo dejavnost, zaradi katere je zavod ustanovljen, in enega izmed vseh zaposlenih.·
 • enega člana predlagajo: Kulturniška zbornica Slovenije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Inštitut za zgodovino, Skupnost muzejev Slovenije.

Člani Strokovnega sveta Muzeja novejše zgodovine Slovenije so:

• dr. Blaž Vurnik (Skupnost muzejev Slovenije)
• prof. dr.  Bojan Balkovec (Oddelek za zgodovino, FF, Univerza v Ljubljani)
• dr. Marko Zajc (Inštitut za novejšo zgodovino)
• Andreja Zupanec Bajželj (Muzej novejše zgodovine Slovenije)
• Monika Močnik (Muzej novejše zgodovine Slovenije)
• Maja Hakl Saje (Služba za premično dediščino in muzeje )

Na konstitutivni seji Strokovnega sveta Muzeja novejše zgodovine Slovenije,  dne 23.9.2020, so člani novoimenovanega Strokovnega sveta MNZS izvolili predsednika dr. Blaža Vurnika ter namestnico Moniko Močnik.

Prijava na e-novice

Brezplačne novice o dogodkih in projektih Muzeja novejše zgodovine Slovenije.