Za pridobitev fotografij iz bogate zakladnice Fototeke nam pošljite povpraševanje na elektronski naslov: fototeka@muzej-nz.si

Ali nas pokličite po telefonu: 01-96-300-15

Odgovorili vam bomo najkasneje v treh delovnih dneh z informacijami, ali iskane fotografije hranimo in v kolikšnem času jih lahko zagotovimo, odvisno od stopnje digitiziranosti. Stopnjo digitiziranosti posameznih fotografskih fondov in zbirk lahko preverite tudi pri spodnjih opisih posameznega fotografskega fonda.
Več o pridobitvi fotografskega gradiva >
Fotografske zbirke po zgodovinskih obdobjih

Prva svetovna vojna (1914-1918)

Gradivo je razvrščeno po originalnih tematskih albumih, po tematskih skupinah posameznih fotografij ter po izvoru. Vse gradivo je dostopno v obliki digitalnih kontaktnih kopij, originalnih fotografij, steklenih plošč in v manjši meri negativov filmov. Gradivo hranjeno v originalnih albumih je vpisano v muzejski dokumentacijski program Galis, preostale fotografije so v procesu inventarizacije in dokumentacije. Inventariziran del fonda je dostopen za ogled v Fototeki MNSZS.
Skrbnik: dr. Marko Štepec, 
marko.stepec@muzej-nz.si

Zbirka Sokoli

Gradivo je razvrščeno tematsko, lokacijsko in datumsko. Gradivo je v celoti dostopno v digitalni obliki v Fototeki MNSZS.
Skrbnik: Domen Kaučič,
domen.kaucic@muzej-nz.si

Več o zbirki >

Tekoče gradivo (1930-1945)

Gradivo je razvrščeno tematsko, lokacijsko in časovno. Originalno gradivo, nastalo v Fototesekcijah GŠ in SNOS, je digitalno dostopno v obliki kontaktnih kopij posameznih negativov, deloma je digitalno dostopno tudi tematsko razvrščeno gradivo. Digitalno v večini ni dostopno gradivo, ki se hrani na steklenih ploščah. Celotna zbirka je na način kartotek posameznih posnetkov in pozitivov dostopna na ogled v Fototeki MNSZS.
Skrbnica: Katarina Jurjavčič, 
katarina.jurjavcic@muzej-nz.si

Več o zbirki >

Barvni diapozitivi (1941-1945)

Gradivo je razvrščeno tematsko, lokacijsko in časovno – nekaj gradiva pa je tudi nedokumentiranega. Gradivo je v celoti dostopno v digitalni obliki v Fototeki MNSZS.
Skrbnica: Katarina Jurjavčič, 
katarina.jurjavcic@muzej-nz.si

Zbirka Dienstelle (1941-1945)

Fotografska zbirka fotografij oddelka za arhiv in tisk v uradu državnega komisarja za utrjevanje nemštva v Mariboru (1941-1945). Gradivo je razvrščeno tematsko, lokacijsko in časovno. Gradivo je v celoti dostopno v digitalni obliki v Fototeki MNSZS.
Skrbnica: Katarina Jurjavčič, 
katarina.jurjavcic@muzej-nz.si

Prisilno mobilizirani Slovenci v nemško vojsko (1942-1944)

Gradivo je razvrščeno tematsko, lokacijsko in časovno. Gradivo je v deloma dostopno v digitalni obliki v Fototeki MNSZS.
Skrbnica: dr. Monika Kokalj Kočevar,
monika.kokalj-kocevar@muzej-nz.si

Več o zbirki >

Nemško-italijanska vojska (1939-1945)

Gradivo je bilo v preteklosti razvrščeno pretežno tematsko in digitalizirano po predalih, kjer se gradivo hrani. Nekatere fotografije iz istega negativa se tako lahko nahajajo v več različnih predalih. Celotna zbirka je digitalizirana in dostopna za raziskovanje v Fototeki MNSZS.
Skrbnik: Marko Ličina,
marko.licina@muzej-nz.si

Slovenci v italijanski vojski pod fašizmom

Gradivo je del zbirke Osebne zapuščine in je razvrščeno imensko po prvotnih lastnikih gradiva. Deloma je dostopno v obliki digitaliziranih fotografij. Celotna podzbirka je v enoti MNSZS – v Depojih državnih muzejev v Pivki. Zbirka je dostopna za ogled v Depojih državnih muzejev v Pivki.
Skrbnica: Irena Uršič, 
irena.ursic@muzej-nz.si

Foto Slovenija (1945-1973)

Gradivo je razvrščeno tematsko, kronološko in lokacijsko in digitalno dostopno na način kontaktnih kopij. Gradivo se digitizira po posameznih avtorjih, fotografih. Trenutno so digitizirani fotografski fondi sledečih avtorjev: Marjan Pfeifer, Peter Kocjančič, Slavko Smolej, Jože Kološa. Gradivo je dostopno za ogled v Fototeki MNSZS.
Skrbnica: Katarina Jurjavčič,
katarina.jurjavcic@muzej-nz.si

Več o zbirki >

Foto Slovenija II

Gradivo je razvrščeno tematsko, kronološko in lokacijsko. Je deloma dostopen v digitalni obliki, in sicer v obliki posameznih posnetkov in kontaktnih kopij. Fond je v fazi urejanja in digitizacije. V celoti je dostopen za ogled v Fototeki MNSZS. 
Skrbnik: Domen Kaučič,
domen.kaucic@muzej-nz.si

Slovenski izseljenci v Argentini (1948-1953)

Gradivo je razvrščeno tematsko, lokacijsko in časovno. Originalne črno-bele fotografije se hranijo v albumu in so vse digitizirane in dostopne na ogled v Fototeki MNSZS.
Skrbnica: Katarina Jurjavčič, 
katarina.jurjavcic@muzej-nz.si

Več o zbirki >
Fotografske zbirke časopisov

Slovenec (1920-1945)

Gradivo je razvrščeno tematsko in lokacijsko, datacija v večini ni natančna. Gradivo je v celoti dostopno v digitalni obliki. Gradivo je v celoti dostopno v digitalni obliki v Fototeki MNSZS.
Skrbnik: Domen Kaučič,
domen.kaucic@muzej-nz.si

Ljudska pravica (1945-1959)

Gradivo je razvrščeno tematsko, lokacijsko in časovno. Zaradi večinskega podvajanja posnetkov, ki jih kot originale najdemo v fotografski zbirki Foto Slovenija, je zbirka le deloma digitizirana. Celoten fond fotografij je dostopen na ogled v Fototeki MNSZS.
Skrbnica: Katarina Jurjavčič, 
katarina.jurjavcic@muzej-nz.si

Delo (1955-1987)

Gradivo je razvrščeno bodisi tematsko, krajevno ali časovno. Zbirka je deloma dostopna v obliki kontaktnih kopij, digitiziranih posameznih posnetkov, deloma je potreben fizičen pregled fotografskih negativov. Celoten fond je dostopen na ogled v Fototeki MNSZS.
Skrbnica: Andreja Zupanec Bajželj, 
andreja.zupanec-bajzelj@muzej-nz.si

Fotografske zbirke fotografov

Nace Bizilj (1968-2003)

Gradivo je razvrščeno tematsko, lokacijsko in časovno. Deloma je dostopno v obliki digitalnih kontaktnih kopij originalnih negativ filmov in v obliki digitaliziranih negativov posameznih fotografij. Celoten fond je dostopen za ogled v Fototeki MNSZS.
Skrbnica: Irena Uršič, 
irena.ursic@muzej-nz.si

Janez Bogataj (1979-1991)

Gradivo je razvrščeno časovno. Večinoma ustvarjeno za tednik Mladina, je digitalno dostopno v obliki kontaktnih kopij originalnih negativ filmov (za obdobje 1979 – 1984) Deloma so na ogled tudi digitalizirani negativi posameznih fotografij. Celoten fond je dostopen za ogled v Fototeki MNSZS.
Skrbnica: Nataša Strlič,
natasa.strlic@muzej-nz.si

France Cerar (1920-1960)

Gradivo je razvrščeno bodisi tematsko, krajevno ali časovno. Fond je  v celoti dostopen v obliki kontaktnih kopij, digitiziranih celotnih fotografskih filmov in je v celoti vnesen v dokumentaciji program Galis. Gradivo je v celoti dostopno v digitalni obliki v Fototeki MNSZS.
Skrbnica: Andreja Zupanec Bajželj, 
andreja.zupanec-bajzelj@muzej-nz.si

Marjan Ciglič (1957-1997)

Gradivo je razvrščeno tematsko, lokacijsko in časovno. Deloma je dostopno v obliki digitaliziranih negativov posameznih fotografij in v manjši obliki kontaktnih kopij originalnih negativov. Celoten fond je dostopen za ogled v Fototeki MNSZS.
Skrbnica: Monika Močnik, 
monika.mocnik@muzej-nz.si

Viktor Debelak (rojen 1918)

Fond je le deloma dostopen v obliki posameznih posnetkov in je v fazi urejanja, dokumentacije in inventarizacije. Fond je delno dostopen za ogled v Fototeki MNSZS, del fonda se restavrira.

Skrbnik: Domen Kaučič, 
domen.kaucic@muzej-nz.si

Več o zbirki >

Marjan Miro Dobovšek (1986-2000)

Gradivo je razvrščeno tematsko, lokacijsko in časovno. Fond je dostopen v obliki digitaliziranih negativov posameznih fotografij. Celoten fond je dostopen za ogled v Fototeki MNSZS.
Skrbnica: Monika Močnik, 
monika.mocnik@muzej-nz.si

Rudolf Bruner Dvořák (1864-1921)

Gradivo je razvrščeno tematsko, lokacijsko in časovno. Deloma je dostopno v obliki digitaliziranih negativov posameznih fotografij. Celoten fond je v Fototeki MNSZS, vendar rokovanje zaradi občutljivosti gradiva (fotografskih negativov na steklenih ploščah večjega formata) ni mogoče.
Skrbnica: Irena Uršič, 
irena.ursic@muzej-nz.si

Aleksander Jesenovec (1944-1990)

Gradivo je razvrščeno tematsko, krajevno in časovno. Fond je v večini digitiziran in dostopen na ogled v Fototeki MNSZS.
Skrbnica: Katarina Jurjavčič, 
katarina.jurjavcic@muzej-nz.si

Marjan Keršič – Belač (1939-1960)

Gradivo je razvrščeno tematsko, lokacijsko in časovno. Fond je dostopen v obliki digitaliziranih negativov fotografij. Celoten fond je dostopen za ogled v Fototeki MNSZS.
Skrbnica: Monika Močnik, 
monika.mocnik@muzej-nz.si

Janez Korošin (1970-)

Gradivo je razvrščeno časovno, deloma krajevno in tematsko. Fond je v fazi urejanja in inventarizacije in še ni digitaliziran ter je le deloma dostopen na ogled v Fototeki MNSZS.
Skrbnica: Katarina Jurjavčič, 
katarina.jurjavcic@muzej-nz.si

Aleš Kunaver (1958-1984)

Gradivo je razvrščeno tematsko, lokacijsko in časovno. Fond je dostopen v obliki digitaliziranih negativov fotografij. Celoten fond je dostopen za ogled v Fototeki MNSZS.
Skrbnica: Monika Močnik, 
monika.mocnik@muzej-nz.si

Peter Lampič (1920-1991)

Gradivo je razvrščeno po priimkih in imenih oseb, ki so bili ali naročniki gradiva. Portretna ateljejska fotografija je za prva leta ustvarjanja fotografa digitizirana (1920-1940). Fond je v obdelavi in zanj poteka inventarizacija. Gradivo je v celoti dostopno v digitalni obliki v Fototeki MNSZS.
Skrbnik: Domen Kaučič,
domen.kaucic@muzej-nz.si

Tomi Lombar (1991-2020)

Gradivo je razvrščeno tematsko, lokacijsko in časovno. Deloma je dostopno v obliki digitalnih kontaktnih kopij originalnih negativ filmov in v obliki digitaliziranih negativov posameznih fotografij. Gradivo je v procesu inventarizacije in dokumentacije. Celoten fond je dostopen za ogled v Fototeki MNSZS.
Skrbnica: Irena Uršič, 
irena.ursic@muzej-nz.si

Igor Modic (1986-)

Fond je v procesu urejanja in inventarizacije. Celoten fond je dostopen za ogled v Fototeki MNSZS.
Skrbnica: Monika Močnik, 
monika.mocnik@muzej-nz.si

Več o zbirki >

Egon Piščanc (1954-1996)

Gradivo je razvrščeno kronološko in lokacijsko. Fond je le deloma dostopen v obliki kontaktnih kopij posameznih negativov in je v fazi urejanja, dokumentacije in inventarizacije. Celoten fond je dostopen za ogled v Fototeki MNSZS.
Skrbnik: Domen Kaučič, 
domen.kaucic@muzej-nz.si

Jakob Prešern (1941-1948)

Gradivo je razvrščeno tematsko, lokacijsko in časovno. Gradivo je v celoti dostopno v digitalni obliki v Fototeki MNSZS.
Skrbnica: Katarina Jurjavčič, 
katarina.jurjavcic@muzej-nz.si

Vladimir Simončič – Vlastja (1946-1956)

Gradivo je razvrščeno tematsko, lokacijsko in časovno. Fond je digitalno dostopen v obliki kontaktnih kopij posameznih negativov, posamezni posnetki so deloma digitalizirani. Celoten fond fotografij je dostopen digitalno v Fototeki MNSZS.
Skrbnica: Katarina Jurjavčič, 
katarina.jurjavcic@muzej-nz.si

Marjan Smerke (1980-2005)

Gradivo je razvrščeno lokacijsko, datirano v večini ni, gradivo pa je nastajalo med leti 1980 in 2005. Fond je le deloma dostopen v obliki kontaktnih kopij posameznih negativov in je v fazi urejanja. Celoten fond je dostopen za ogled v Fototeki MNSZS.
Skrbnica: Katarina Jurjavčič, 
katarina.jurjavcic@muzej-nz.si

Tone Stojko (1968-1994)

Gradivo je razvrščeno večinoma časovno. Glavnina je bila ustvarjena za tednik Mladina. Je digitalno dostopno v obliki kontaktnih kopij originalnih negativ filmov razvrščenih po albumih (albumi 1-21 za obdobje 1968-1991). Deloma so na ogled tudi digitalizirani negativi posameznih fotografij. Celoten fond je dostopen za ogled v Fototeki MNSZS.
Skrbnica: Nataša Strlič, 
natasa.strlic@muzej-nz.si

Edi Šelhaus (1944-2007)

Gradivo je razvrščeno tematsko, krajevno ali časovno. Fond je dostopen deloma v obliki digitiziranih posameznih posnetkov oz. v obliki fizičnega pregleda fotografskih negativov. V veliki meri je vnesen v celoti v dokumentaciji program Galis. Celoten fond je dostopen na ogled v Fototeki MNSZS.

Skrbnica: Andreja Zupanec Bajželj, 
andreja.zupanec-bajzelj@muzej-nz.si

Več o zbirki >

Božo Štajer (1948-1967)

Gradivo je razvrščeno bodisi tematsko, krajevno ali časovno. Fond je  v celoti dostopen v obliki kontaktnih kopij, posamezni posnetki so deloma digitizirani. Celoten fond je dostopen na ogled v Fototeki MNSZS.
Skrbnica: Andreja Zupanec Bajželj, 
andreja.zupanec-bajzelj@muzej-nz.si

Več o zbirki >

Miloš Švabić (1947-1970)

Gradivo je razvrščeno bodisi tematsko, krajevno ali časovno. Fond je dostopen v obliki digitiziranih celotnih fotografskih posnetkov in je v celoti vnesen v dokumentaciji program Galis. Celoten fond je dostopen digitalno.
Skrbnica: Andreja Zupanec Bajželj, 
andreja.zupanec-bajzelj@muzej-nz.si

Več o zbirki >

Jože Vrč (1960-2014)

Gradivo je razvrščeno bodisi tematsko, krajevno ali časovno. Fond je v fazi urejanja in inventarizacije. Celoten fond je dostopen na ogled v Fototeki MNSZS.
Skrbnica: Andreja Zupanec Bajželj, 
andreja.zupanec-bajzelj@muzej-nz.si

Več o zbirki >

Joco Žnidaršič

Gradivo je razvrščeno tematsko, lokacijsko in časovno. Deloma je dostopno v obliki digitalnih kontaktnih kopij originalnih negativ filmov in v obliki digitaliziranih negativov in diapozitivov posameznih fotografij. Gradivo je v procesu inventarizacije in dokumentacije. Inventariziran del fonda je dostopen za ogled v Fototeki MNSZS.
Skrbnica: Irena Uršič, 
irena.ursic@muzej-nz.si

Drugo

Zapuščina Ivana Rudolfa

Gradivo je del zbirke Osebne zapuščine in je razvrščeno tematsko, lokacijsko in časovno. Deloma je dostopno v obliki digitaliziranih fotografij. Celotna podzbirka je v enoti MNSZS – v Depojih državnih muzejev v Pivki. Zbirka je dostopna za ogled v Depojih državnih muzejev v Pivki.
Skrbnica: Irena Uršič,
irena.ursic@muzej-nz.si

Več o zbirki >

Zbirka Turistične družbe Kompas (1948-1978)

Gradivo je razvrščeno bodisi tematsko, krajevno ali časovno. Fond je dostopen v obliki digitiziranih celotnih fotografskih posnetkov in je v celoti vnesen v dokumentaciji program Galis. Celoten fond je dostopen digitalno na ogled v Fototeki MNSZS.
Skrbnica: Irena Ribič,
irena.ribic@muzej-nz.si

Več o zbirki >

Exportprojekt (1946-1956)

Gradivo je razvrščeno bodisi tematsko, krajevno ali časovno. Zbirka je deloma dostopna v obliki kontaktnih kopij, digitiziranih posameznih posnetkov, deloma je potreben fizičen pregled fotografskih negativov. Celoten fond je dostopen na ogled v Fototeki MNSZS.
Skrbnica: Andreja Zupanec Bajželj,
andreja.zupanec-bajzelj@muzej-nz.si

Več o zbirki >

SGP Primorje (1950-2000)

Gradivo je razvrščeno tematsko, lokacijsko in časovno. Fond je deloma dostopen v obliki digitaliziranih negativov posameznih fotografij. Celoten fond je dostopen samo za ogled v Fototeki MNSZS.
Skrbnica: Monika Močnik,
monika.mocnik@muzej-nz.si

Prijava na e-novice

Brezplačne novice o dogodkih in projektih Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije.