Uradno ustanovljen Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije
14.02.2023
14.02.2023

Uradno ustanovljen Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije

Vlada Republike Slovenije je 19. januarja 2023 sprejela Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije, na podlagi katerega se javni zavod Muzej novejše zgodovine Slovenije in javni zavod Muzej slovenske osamosvojitve spojita v javni zavod Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije. Javna zavoda z vpisom javnega zavoda Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije v sodni register prenehata obstajati kot samostojna pravna subjekta in se izbrišeta iz sodnega registra ter drugih javnih evidenc pravnih subjektov.

Dne 13. 2. 2023 je bil javni zavod Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije uspešno vpisan v sodni register, s tem je prišlo do združitve Muzeja novejše zgodovine Slovenije in Muzeja slovenske osamosvojitve, ki od sedaj naprej nastopata kot javni zavod Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije. Vse njune pravice in obveznosti v pravnem prometu prevzame njun pravni naslednik javni zavod Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije.

Javni zavod Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije je v skladu s 75. členom Zakona o delovnih razmerjih prevzel vse zaposlene, ki so imeli sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen oziroma nedoločen čas v združenih zavodih. Zaposleni v Muzeju novejše zgodovine Slovenije nadaljujejo svoje delo na trenutni lokaciji muzeja. Prehod Muzeja slovenske osamosvojitve na novo lokacijo bo potekal postopoma, prav tako se bodo postopoma na novo lokacijo preselili zaposleni v muzeju.

O muzeju

Ustanovitelj muzeja je Republika Slovenija. Ustanoviteljske pravice in obveznosti Republike Slovenije izvaja Vlada Republike Slovenije. Muzej ima status državnega muzeja. Sedež muzeja je v Ljubljani, Celovška cesta 23, 1000 Ljubljana.

V. d. direktorica je mag. Nataša Robežnik.

Vlada je 9. 2. 2023 v svet javnega zavoda Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije imenovala štiri predstavnike ustanovitelja za mandatno dobo štirih let, in sicer od ustanovitvene seje sveta zavoda in z možnostjo ponovnega imenovanja. Imenovala je dr. Manco Grgić Renko, dr. Blaža Vurnika, Renato Zamida in dr. Marka Srako.

Imenovanja za strokovni svet še potekajo. Sestavlja ga šest članov. Dva člana izvolijo zaposleni, po enega člana imenujejo: Kulturniška zbornica Slovenije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Inštitut za novejšo zgodovino in Skupnost muzejev Slovenije.

Poslanstvo muzeja

Muzej sistematično evidentira, zbira, dokumentira, proučuje, hrani ter strokovno in znanstveno raziskuje premično kulturno dediščino od začetka 20. stoletja do danes. Muzej z namenom širjenja vedenja in znanj hranjeno dediščino interpretira, ohranjanja, razstavlja in ureja dostopnost materialne in nesnovne kulturne dediščine v najširšem pomenu besede javnosti.

Muzej utemeljuje svoje poslanstvo na podlagi zbirk s področja začetka 20. stoletja, prve in druge svetovne vojne, obdobja med obema vojnama, obdobja druge svetovne vojne in obdobja po drugi svetovni vojni, obdobja osamosvojitve in življenja v samostojni državi. Muzej obravnava teme političnega, socialnega, gospodarskega in kulturnega življenja, procesa demokratizacije Republike Slovenije in vstopa v Evropsko unijo s področja celotnega ozemlja Slovenije in izven meja matične države.

Prijava na e-novice

Brezplačne novice o dogodkih in projektih Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije.