Muzej novejše zgodovine Slovenije
MNZS
19.1.2023
MNZS
19.1.2023

Muzej novejše zgodovine Slovenije


Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije 

Na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP) ter 86. in 91. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) je Vlada Republike Slovenije na 32. redni seji dne 19. 1. 2023 pod točko 2A sprejela naslednji 

S K L E P o ustanovitvi javnega zavoda Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije 

I. UVODNA DOLOČBA 

1. člen

(1) S tem sklepom se ustanovi javni zavod Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije z namenom evidentiranja, zbiranja, dokumentiranja, proučevanja, interpretacije, ohranjanja, razstavljanja in urejene dostopnosti materialne in nesnovne kulturne dediščine s področja sodobne slovenske zgodovine. S tem sklepom se ureja status, razmerja med ustanoviteljem in muzejem ter temeljna vprašanja organiziranosti, dejavnosti in način financiranja muzeja. 

(2) Javni zavod Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije je pravni naslednik javnega zavoda Muzej novejše zgodovine Slovenije, ustanovljenega s Sklepom o ustanovitvi javnega zavoda Muzej novejše zgodovine Slovenije (Uradni list RS, št. 60/03 in 8/09), in javnega zavoda Muzej slovenske osamosvojitve, ustanovljenega s Sklepom o ustanovitvi javnega zavoda Muzej slovenske osamosvojitve (Uradni list RS, št. 31/21, 105/21 in 129/21). 

(3) S sklepom o ustanovitvi javnega zavoda Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije, ki je hkrati sklep o spojitvi javnega zavoda Muzej novejše zgodovine Slovenije in javnega zavoda Muzej slovenske osamosvojitve, prenehata obstajati javna zavoda Muzej novejše zgodovine Slovenije in Muzej slovenske osamosvojitve kot samostojna javna zavoda in vse njune pravice in obveznosti v pravnem prometu prevzame njun pravni naslednik javni zavod Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije (v nadaljnjem besedilu: muzej).

(4) Ustanovitelj muzeja je Republika Slovenija. Ustanoviteljske pravice in obveznosti Republike Slovenije izvaja Vlada Republike Slovenije. 

(5) Muzej ima status državnega muzeja. 

(6) Ime muzeja je Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije.

(7) Skrajšano ime muzeja je MuZXXI. 

(8) Sedež muzeja je v Ljubljani, Celovška cesta 23, 1000 Ljubljana. 

(9) Muzej ima razstavne prostore v Cekinovem gradu ter dislocirano depojsko enoto na lokaciji Parka vojaške zgodovine Pivka (PVZ Pivka).

Prijava na e-novice

Brezplačne novice o dogodkih in projektih Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije.