Organizirani ogledi

Srednje šole

Srednješolcem nudimo pregledna vodstva po stalni in občasnih razstavah. Učne ure se navezujejo na veljavne učne načrte in so nadgradnja znanj, ki jih dijaki osvojijo v razredu. Za maturante, ki se pripravljajo na maturo iz zgodovine, smo pripravili paket petih delavnic, na katerih intenzivno ponovijo slovensko zgodovino 20. stoletja.

Vabljeni tudi na dogodke ob Mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta.

Dejavnosti na stalni razstavi

Pregledno vodenje po stalni razstavi

Dijakom približa slovensko zgodovino od začetka 20. stoletja do današnjih dni preko pogovorov o ključnih dogodkih preteklega stoletja. Na voljo so tudi prenovljeni delovni listi in vodeni ogledi, osredotočeni le na posamezno zgodovinsko obdobje, kot so prva ali druga svetovna vojna, obdobje med vojnama, obdobje od 1945 do 1961 ali obdobje od 1961 do 1980 ter demokratizacija in osamosvojitev Slovenije.

Vstopnina v muzej (za ogled vseh razstav): 2,50 EUR/dijaka
Vodstvo: 0,50 EUR/dijaka
Trajanje: 90 minut
Delovni listi: SŠ

Ključni cilji:

 • izgrajevanje, razširjanje in poglabljanje znanja o najpomembnejših dogodkih, pojavih in procesih iz nacionalne zgodovine 20. stoletja
 • razvijanje spretnosti časovne in prostorske predstavljivosti
 • razvijanje zavesti o narodni identiteti in državni pripadnosti ob razširjanju znanja o slovenski zgodovini
Časovnica

Učna ura, na kateri dijaki sami sestavijo časovni trak zgodovine 20. stoletja. Dodajajo ključne politične, gospodarske in kulturne dogodke, fotografije in izume. Tako lažje vizualizirajo sočasnost dogodkov, se o njih pogovorijo in si tudi več zapomnijo. Dijaki ponovijo snov, pridobijo vizualen pregled posameznega obdobja in se bolje časovno orientirajo. Delavnico priporočamo vsem skupinam, ki si bodo ogledale stalno razstavo.

Učna ura
Cena: 2,50 EUR/dijaka
Trajanje: 45 minut

Ključni cilji:

 • orientacija v času z uporabo časovnega traku
 • izdelovanje kronološkega prikaza dogodkov iz preteklosti na preprostem časovnem traku
 • poznavanje temeljnih obdobij iz slovenske zgodovine 20. stoletja
 • uporabljanje zgodovinskih virov pri raziskovanju preteklosti
Slovenci v obdobju prve svetovne vojne

Na učni uri ob delu z zgodovinskimi viri podrobno spoznamo obdobje prve svetovne vojne. Primerjamo vzroke in povod za začetek vojne, na zemljevidu pokažemo, kje so se bojevali slovenski vojaki, pojasnimo določila in posledice tajnega Londonskega sporazuma s poudarkom na soški fronti, se pogovorimo o vplivu vojne na civilno prebivalstvo in razložimo okoliščine nastanka Države SHS.

NOVO: V učno uro lahko vključimo ogled izbranih originalnih predmetov iz časa 1. svetovne vojne, ki jih hranimo v depoju.

Učna ura
Cena: 2,50 EUR/dijaka
Trajanje: 60 minut

Ključni cilji:

 • umestitev ključnih dogodkov in procesov, povezanih s Slovenci v prvi svetovni vojni, v ustrezen zgodovinski čas in prostor
 • razvijanje spretnosti zbiranja in izbiranja informacij iz različnih medijev, kritično presojanje njihove uporabne vrednosti
 • oblikovanje svojih zaključkov, mnenj, stališč, interpretacij
 • razvijanje socialnih spretnosti pri različnih oblikah sodelovalnega učenja
Slovenci med drugo svetovno vojno

Na delavnici ob delu z zgodovinskimi viri podrobno spoznamo obdobje druge svetovne vojne. Ob razkosanem zemljevidu slovenskega ozemlja opišemo življenje pod vsemi štirimi okupatorji, pojasnimo odnos Slovencev do okupacije, nastanek NOB, se pogovorimo o položaju civilnega prebivalstva v obdobju pomanjkanja, omenimo državljansko vojno in zaključne boje druge svetovne vojne na slovenskem ozemlju.

NOVO: V učno uro lahko vključimo ogled izbranih originalnih predmetov iz časa 2. svetovne vojne, ki jih hranimo v depoju.

Učna ura
Cena: 2,50 EUR/dijaka
Trajanje: 60 minut

Ključni cilji:

 • umestitev ključnih dogodkov in procesov, povezanih s Slovenci v drugi svetovni vojni, v ustrezen zgodovinski čas in prostor
 • razvijanje spretnosti zbiranja in izbiranja informacij iz različnih medijev, kritično presojanje njihove uporabne vrednosti
 • oblikovanje svojih zaključkov, mnenj, stališč, interpretacij
 • razvijanje socialnih spretnosti pri različnih oblikah sodelovalnega učenja
Dešifriranje sporočil

Delavnica je sestavljena iz dveh delov. V prvem delu podrobneje spoznamo nemški šifrirni stroj Enigmo in njegove kriptografske značilnosti, po katerih slovi. V drugem delu dijaki sami dešifrirajo dve šifrirani besedili. Pri prvem besedilu skupaj poiščemo ključ. Drugo besedilo pa razvozlajo s pripomočkom za ročno dešifriranje, ki so ga uporabljali vse do izuma Enigme.

Učna ura
Cena: 2,50 EUR/dijaka
Trajanje: 45 minut

Ključni cilji:

 • pojasnitev pomena izuma in njegova umestitev v zgodovinski čas in prostor
 • ugotavljanje vpliva sodobne vojaške tehnične iznajdbe na življenje po vojni
 • razvijanje logičnega mišljenja
Slovenci v prvem desetletju po drugi svetovni vojni

Učna ura, ki ob delu z zgodovinskimi viri obravnava obdobje od konca druge svetovne vojne do sredine petdesetih let. Razložimo povojni sistem oblasti in nasilen obračun z nasprotniki, se pogovorimo o značilnostih življenja z vidika gospodarskega, družbenega in socialnega delovanja ter pojasnimo določitev mej. Opišemo tudi značilnosti informbirojevskega spora in posledice za jugoslovansko notranjo in zunanjo politiko.

Učna ura
Cena: 2,50 EUR/dijaka
Trajanje: 60 minut

Ključni cilji:

 • umestitev ključnih dogodkov in procesov, povezanih s Slovenci v prvem desetletju po drugi svetovni vojni, v ustrezen zgodovinski čas in prostor
 • razvijanje spretnosti zbiranja in izbiranja informacij iz različnih medijev, kritično presojanje njihove uporabne vrednosti
 • oblikovanje svojih zaključkov, mnenj, stališč, interpretacij
 • razvijanje socialnih spretnosti pri različnih oblikah sodelovalnega učenja
Modernizacija življenja Slovencev po drugi svetovni vojni

Na učni uri primerjamo značilnosti življenja v Sloveniji v posameznih obdobjih po drugi svetovni vojni z vidika gospodarskega delovanja, družbene organizacije, rastoče blaginje in potrošništva ter spoštovanja in kršenja človekovih pravic. Ocenjujemo tudi možnosti in pomen izobraževanja, kulturnega delovanja in športnega ustvarjanja.

Učna ura
Cena: 2,50 EUR/dijaka
Trajanje: 60 minut

Ključni cilji:

 • umestitev ključnih sprememb v načinu življenja na Slovenskem po drugi svetovni vojni v ustrezen zgodovinski čas in prostor
 • razvijanje spretnosti zbiranja in izbiranja informacij iz različnih medijev, kritično presojanje njihove uporabne vrednosti
 • oblikovanje svojih sklepov, mnenj, stališč in interpretacij
 • razvijanje socialnih spretnosti pri različnih oblikah sodelovalnega učenja
Življenje Slovencev v šestdesetih in sedemdesetih letih 20. stoletja

Učna ura, ki ob delu z zgodovinskimi viri obravnava obdobje socializma. Spoznali bomo, kako so spremembe v gospodarskem, političnem in kulturnem življenju vplivale na spreminjanje načina življenja Slovencev v 60. in 70. letih preteklega stoletja. Med drugim bomo govorili o politični krizi, gospodarskih reformah, spremembah ustave, o »liberalističnem« gospodarskem in političnem konceptu, spremenjenem odnosu med cerkvijo in državo, vplivu zahoda, študentskem gibanju, delegatskem sistemu in dogovorni ekonomiji.

Učna ura
Cena: 2,50 EUR/dijaka
Trajanje: 60 minut

Ključni cilji:

 • umestitev ključnih dogodkov in procesov, povezanih s Slovenci v 60. in 70. letih, v ustrezen zgodovinski čas in prostor
 • razvijanje spretnosti zbiranja in izbiranja informacij iz različnih medijev, kritično presojanje njihove uporabne vrednosti
 • oblikovanje svojih zaključkov, mnenj, stališč, interpretacij
 • razvijanje socialnih spretnosti pri različnih oblikah sodelovalnega učenja
Osamosvojitev Republike Slovenije

Voden pregled demokratizacije in osamosvojitve Republike Slovenije (1980–2008) ob zgodovinskih virih. Spoznamo značilnosti in obseg jugoslovanske krize v osemdesetih letih ter razloge, ki so Slovence dokončno odvrnili od Jugoslavije. Pojasnimo ključne dogodke, ki so pripeljali do osamosvojitve. Obnovimo tudi vojno za Slovenijo in prvih dvajset let samostojne države, vključno z njenim mednarodnim povezovanjem.

Učna ura
Cena: 2,50 EUR/dijaka
Trajanje: 60 minut

Ključni cilji:

 • opisovanje življenja Slovencev v socialistični Jugoslaviji z različnih perspektiv
 • pojasnjevanje vzrokov za odločitev Slovencev za lastno državo
 • pojasnjevanje mednarodnega povezovanja Slovenije
 • z uporabo in učenjem ob raznovrstnih zgodovinskih virih oblikovanje svojih sklepov, mnenj, stališč in interpretacij
 • razvijanje socialnih spretnosti pri različnih oblikah sodelovalnega učenja
Oblikovanje slovenske zahodne meje tekom 20. stoletja

Na učni uri spoznamo, kako se je oblikovala današnja meja med Slovenijo in Italijo skozi celotno 20. stoletje. Spremljamo potek meje: rapalsko pogodbo, fašizacijo in italijanizacijo, italijansko okupacijo v času druge vojne, delitev Julijske krajine na cono A in B, oblikovanje Svobodnega tržaškega ozemlja in londonskim memorandumom. Zaključimo z osimskimi sporazumi leta 1975. Delo poteka v skupinah s pomočjo raznovrstnih primarnih in sekundarnih zgodovinskih virov. Poudarek je na sodelovalnem učenju.

Učna ura
Cena: 2,50 EUR/dijaka
Trajanje: 90 minut

Ključni cilji:

 • umestitev ključnih dogodkov in procesov, povezanih s slovensko zahodno mejo, v ustrezen zgodovinski čas in prostor
 • analiziranje in primerjanje reševanj slovenske zahodne meje in položaja Slovencev ter njihovega življenja v različnih obdobjih
 • analiziranje večperspektivnih zgodovinskih virov in ob njih razvijanje spodobnosti samostojnega izbiranja in odločanja
 • oblikovanje svojih zaključkov, mnenj, stališč in interpretacij
 • razvijanje socialnih spretnosti pri različnih oblikah sodelovalnega učenja
Določanje slovenskih meja v 20. stoletju

Učna ura, ki obravnava nastanek veljavne slovenske meje, ki se je spreminjala in postopno oblikovala skozi 20. stoletje. Ob pisnih in slikovnih virih osvetlimo glavne dogodke, ki so vplivali na nastanek meja, in na položaj prebivalstva na spornih mejnih območjih. Pogovorimo se tudi o položaju slovenskega naroda zunaj Slovenije in o položaju manjšine pri nas.

Učna ura
Cena: 2,50 EUR/dijaka
Trajanje: 120 minut

Ključni cilji:

 • umestitev ključnih dogodkov in procesov, povezanih z oblikovanjem slovenske meje, v ustrezen zgodovinski čas in prostor
 • analiziranje in primerjanje reševanj mejnih vprašanj v različnih obdobjih
 • analiziranje večperspektivnih zgodovinskih virov in ob njih razvijanje sposobnosti samostojnega izbiranja in odločanja
 • oblikovanje svojih zaključkov, mnenj, stališč in interpretacij
 • razvijanje socialnih spretnosti pri različnih oblikah sodelovalnega
Kaj mi povedo zgodovinski viri?

Učna ura, ki bo dijakom pomagala pri učenju uporabe zgodovinskih virov pri vsakdanjem učenju. Na učni uri bodo z branjem fotografij razvili vizualno pismenost, z branjem grafov in izsekov člankov pa spretnost zbiranja in izbiranja, analize, sinteze, kritične presoje vrednosti in uporabnosti informacij, ki jih lahko razberejo iz zgodovinskega vira. Vsebine bodo vzete iz slovenske zgodovine 20. stoletja.

Učna ura
Cena: 2,50 EUR/dijaka
Trajanje: 60 minut

Ključni cilji:

 • učenje uporabe raznovrstnih zgodovinskih virov
 • razvijanje spretnosti zbiranja in izbiranja informacij iz različnih medijev in kritično presojanje njihove uporabne vrednosti
 • z uporabo in učenjem ob raznovrstnih zgodovinskih virih oblikovanje svojih sklepov, mnenj, stališč in interpretacij
 • razvijanje socialnih spretnosti pri različnih oblikah sodelovalnega učenja
Jaz in mi

Človekove pravice in sodobna družba

Učna ura, ki vključuje javno razpravo. Na začetku se ukvarjamo s temami, kot so človekove pravice in dileme o človekovih pravicah. Te pravice, ki so zapisane v ustavo in deklaracijo o človekovih pravicah, so ključni stebri vsake demokratične družbe. Vendar nobena pravica ni absolutna. Kaj se zgodi, ko je demokracija na kocki? Kaj se zgodi, ko pridejo temeljne pravice v konflikt med seboj? Med pogovorom se mladi naučijo o temeljnih človekovih pravicah in o njih razpravljajo ob zgodbah in predmetih iz slovenske zgodovine 20. stoletja. Spoznanja navežejo na zgodbe, ki jih lahko vsak dan opazijo v njihovi skupnosti. Na učni uri želimo mlade spodbuditi, da oblikujejo svoje mnenje o temah, kot so človekove pravice, rasizem, antisemitizem in strpnost.

Učna ura
Cena: 2,50 EUR/dijaka
Trajanje: 90 minut

Ključni cilji:

 • oblikovanje pogleda na svet, ki temelji na spoštovanju človekovih pravic, enakosti, demokraciji in odgovornem in kritičnem državljanstvu
 • razvijanje sposobnost razumevanja in spoštovanja različnih ver, kultur in skupnosti
 • poznavanje pomena medkulturnega dialoga in strpnosti ter premagovanja predsodkov in stereotipov
 • poznati pomen medkulturnega dialoga in strpnosti ter premagovanje predsodkov in stereotipov
 • razvijanje odprtosti do novih idej, do različnosti, večkulturnosti
 • razvijanje kulture dialoga, spoštovanja drugačnih mnenj in stališč
 • znati z dokazi zagovarjati svoje poglede in stališča

Dejavnosti na občasni razstavi

Pregledno vodenje

Razstava preko reprezentativnih predmetov iz zbirk Muzeja novejše zgodovine Slovenije predstavlja slovensko zgodovino 20. stoletja ter razvoj in zbiralno politiko muzeja. Poudarek je na odkrivanju slovenske zgodovine preko predmetov kot bogatih zgodovinskih virov in nosilcev številnih zgodb. V vodstvo je vključeno tudi širše zgodovinsko ozadje. Na voljo so delovni listi, prilagojeni različnim starostnim skupinam.

Trajanje: 60 minut
Vstopnina v muzej (za ogled vseh razstav): 2,50 EUR/dijaka
Vodstvo: 0,50 EUR/dijaka

Ključni cilji:

 • spoznavanje temeljnih obdobij iz slovenske zgodovine 20. stoletja
 • razvijanje spretnosti zbiranja in izbiranja informacij iz različnih medijev (razstavljenih predmetov)
 • razvijanje zavesti o narodni identiteti in državni pripadnosti
Muzejski predmet spregovori

Muzejski predmeti so nosilci številnih zgodb in nemi pričevalci obdobja, v katerem so bili ali izdelani ali v uporabi. Skupaj se bomo učili poiskati bistvene značilnosti določenega predmeta in spoznali zgodbe, ki jih predmeti sporočajo. Predmete bomo opazovali in se o njih pogovarjali. Glavni poudarek bo na učenju branja informacij iz predmetov.

Učna ura
Trajanje: 60 minut
Cena: 2,5 EUR/dijaka

Ključni cilji:

 • spoznavanje zgodovine prek muzejskih predmetov
 • spodbujanje otrok k samostojnemu raziskovanju in delu
 • spodbujanje otrokovih lastnih strategij dojemanja, izražanja in razmišljanja
 • razvijanje pozitivnega odnosa do muzejskih predmetov in kulturne dediščine
Pogovor o izbranem zgodovinskem obdobju ob predmetih

Pogovor o določenem zgodovinskem obdobju ali izbrani temi ob štiri do petih predmetih, ki so na ogled na razstavi (nekaj primerov iz različnih obdobij: propaganda v času 1. svetovne vojne ob razglednicah Vojska v slikah, življenje v koncentracijskem taborišču ob Kobetovem taroku, prve povojne volitve ob plakatu Iva Šubica, varčevalni ukrepi ob bonu za gorivo iz 80. let, slovenska osamosvojitev ob slovenski zastavi iz leta 1991). Za obdobje se dogovorimo v naprej.

Učna ura
Trajanje: 60 minut
Cena: 2,5 EUR/dijaka

Ključni cilji:

 • spoznavanje zgodovine prek muzejskih predmetov
 • spodbujanje učenčevih lastnih strategij dojemanja, izražanja in razmišljanja
 • razumevanje dogodkov in načina življenja v Sloveniji prek poznavanja širšega zgodovinskega konteksta
 • razvijanje pozitivnega odnosa do slovenske narodne identitete in kulturne dediščine

X