Organizirani ogledi

Srednje šole

Srednješolcem nudimo pregledna vodstva po stalni in občasnih razstavah. Učne ure se navezujejo na veljavne učne načrte in so nadgradnja znanj, ki jih dijaki osvojijo v razredu. Za maturante, ki se pripravljajo na maturo iz zgodovine, smo pripravili paket petih delavnic, na katerih intenzivno ponovijo slovensko zgodovino 20. stoletja.

Vabljeni tudi na dogodke ob Mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta.

Dejavnosti na stalni razstavi

Pregledno vodstvo po stalni razstavi

Dijakom približa slovensko zgodovino od začetka 20. stoletja do današnjih dni preko pogovorov o ključnih dogodkih preteklega stoletja. Na voljo so tudi prenovljeni delovni listi in vodeni ogledi, osredotočeni le na posamezno zgodovinsko obdobje, kot so prva ali druga svetovna vojna, obdobje med vojnama, obdobje od 1945 do 1961 ali obdobje od 1961 do 1980 ter demokratizacija in osamosvojitev Slovenije.

Sobe, ki prikazujejo čas od 1945 do 1990 smo prenovili in obogatili z novimi vsebinami in predmeti. Prikazujejo, kako so spremembe v gospodarskem, političnem in kulturnem življenju vplivale na preoblikovanje vsakdanjega načina življenja Slovencev.

Vstopnina v muzej (za ogled vseh razstav): 3 EUR/dijaka
Vodstvo: 1 EUR/dijaka
Trajanje: 90 minut
Delovni listi: SŠ

Ključni cilji:

 • izgrajevanje, razširjanje in poglabljanje znanja o najpomembnejših dogodkih, pojavih in procesih iz nacionalne zgodovine 20. stoletja
 • razvijanje spretnosti časovne in prostorske predstavljivosti
 • razvijanje zavesti o narodni identiteti in državni pripadnosti ob razširjanju znanja o slovenski zgodovini
Časovnica

Učna ura, na kateri dijaki sami sestavijo časovni trak zgodovine 20. stoletja. Dodajajo ključne politične, gospodarske in kulturne dogodke, fotografije in izume. Tako lažje vizualizirajo sočasnost dogodkov, se o njih pogovorijo in si tudi več zapomnijo. Dijaki ponovijo snov, pridobijo vizualen pregled posameznega obdobja in se bolje časovno orientirajo. Delavnico priporočamo vsem skupinam, ki si bodo ogledale stalno razstavo.

Razporejanje raznovrstnih zgodovinskih virov
Cena: 3 EUR/dijaka
Trajanje: 45 minut
Ključni cilji:

 • orientacija v času z uporabo časovnega traku
 • izdelovanje kronološkega prikaza dogodkov iz preteklosti na preprostem časovnem traku
 • poznavanje temeljnih obdobij iz slovenske zgodovine 20. stoletja
 • uporabljanje zgodovinskih virov pri raziskovanju preteklosti
Slovenci v obdobju prve svetovne vojne

Na učni uri ob delu z zgodovinskimi viri podrobno spoznamo obdobje prve svetovne vojne. Primerjamo vzroke in povod za začetek vojne, na zemljevidu pokažemo, kje so se bojevali slovenski vojaki, pojasnimo določila in posledice tajnega Londonskega sporazuma s poudarkom na soški fronti, se pogovorimo o vplivu vojne na civilno prebivalstvo in razložimo okoliščine nastanka Države SHS. V učno uro lahko po predhodnem dogovoru vključimo ogled izbranih originalnih predmetov iz časa 1. svetovne vojne, ki jih hranimo v depoju.

Iskanje informacij iz raznovrstnih zgodovinskih virov, delo v skupini, poročanje
Cena: 3 EUR/dijaka
Trajanje: 60 minut
Ključni cilji:

 • umestitev ključnih dogodkov in procesov, povezanih s Slovenci v prvi svetovni vojni, v ustrezen zgodovinski čas in prostor
 • razvijanje spretnosti zbiranja in izbiranja informacij iz različnih medijev, kritično presojanje njihove uporabne vrednosti
 • oblikovanje svojih zaključkov, mnenj, stališč, interpretacij
 • razvijanje socialnih spretnosti pri različnih oblikah sodelovalnega učenja
Slovenci med drugo svetovno vojno

Na delavnici ob delu z zgodovinskimi viri podrobno spoznamo obdobje druge svetovne vojne. Ob razkosanem zemljevidu slovenskega ozemlja opišemo življenje pod vsemi štirimi okupatorji, pojasnimo odnos Slovencev do okupacije, nastanek NOB, se pogovorimo o položaju civilnega prebivalstva v obdobju pomanjkanja, omenimo državljansko vojno in zaključne boje druge svetovne vojne na slovenskem ozemlju. V učno uro lahko po predhodnem dogovoru vključimo ogled izbranih originalnih predmetov iz časa 2. svetovne vojne, ki jih hranimo v depoju.

Iskanje informacij iz raznovrstnih zgodovinskih virov, delo v skupini, poročanje
Cena: 2,50 EUR/dijaka
Trajanje: 60 minut
Ključni cilji:

 • umestitev ključnih dogodkov in procesov, povezanih s Slovenci v drugi svetovni vojni, v ustrezen zgodovinski čas in prostor
 • razvijanje spretnosti zbiranja in izbiranja informacij iz različnih medijev, kritično presojanje njihove uporabne vrednosti
 • oblikovanje svojih zaključkov, mnenj, stališč, interpretacij
 • razvijanje socialnih spretnosti pri različnih oblikah sodelovalnega učenja
Dešifriranje sporočil

Delavnica je sestavljena iz dveh delov. V prvem delu podrobneje spoznamo nemški šifrirni stroj Enigmo in njegove kriptografske značilnosti, po katerih slovi. V drugem delu dijaki sami dešifrirajo dve šifrirani besedili. Pri prvem besedilu skupaj poiščemo ključ. Drugo besedilo pa razvozlajo s pripomočkom za ročno dešifriranje, ki so ga uporabljali vse do izuma Enigme.

Tematski pogovor in dešifriranje sporočil
Cena: 3 EUR/dijaka
Trajanje: 45 minut
Ključni cilji:

 • pojasnitev pomena izuma in njegova umestitev v zgodovinski čas in prostor
 • ugotavljanje vpliva sodobne vojaške tehnične iznajdbe na življenje po vojni
 • razvijanje logičnega mišljenja
Slovenci v prvem desetletju po drugi svetovni vojni

Učna ura, ki ob delu z zgodovinskimi viri obravnava obdobje od konca druge svetovne vojne do sredine petdesetih let. Razložimo povojni sistem oblasti in nasilen obračun z nasprotniki, se pogovorimo o značilnostih življenja z vidika gospodarskega, družbenega in socialnega delovanja ter pojasnimo določitev mej. Opišemo tudi značilnosti informbirojevskega spora in posledice za jugoslovansko notranjo in zunanjo politiko.

Iskanje informacij iz raznovrstnih zgodovinskih virov, delo v skupini, poročanje
Cena: 3 EUR/dijaka
Trajanje: 60 minut
Ključni cilji:

 • umestitev ključnih dogodkov in procesov, povezanih s Slovenci v prvem desetletju po drugi svetovni vojni, v ustrezen zgodovinski čas in prostor
 • razvijanje spretnosti zbiranja in izbiranja informacij iz različnih medijev, kritično presojanje njihove uporabne vrednosti
 • oblikovanje svojih zaključkov, mnenj, stališč, interpretacij
 • razvijanje socialnih spretnosti pri različnih oblikah sodelovalnega učenja
Modernizacija življenja Slovencev po drugi svetovni vojni

Na učni uri primerjamo značilnosti življenja v Sloveniji v posameznih obdobjih po drugi svetovni vojni z vidika gospodarskega delovanja, družbene organizacije, rastoče blaginje in potrošništva ter spoštovanja in kršenja človekovih pravic. Ocenjujemo tudi možnosti in pomen izobraževanja, kulturnega delovanja in športnega ustvarjanja.

Iskanje informacij iz raznovrstnih zgodovinskih virov, delo v skupini, poročanje
Cena: 3 EUR/dijaka
Trajanje: 60 minut
Ključni cilji:

 • umestitev ključnih sprememb v načinu življenja na Slovenskem po drugi svetovni vojni v ustrezen zgodovinski čas in prostor
 • razvijanje spretnosti zbiranja in izbiranja informacij iz različnih medijev, kritično presojanje njihove uporabne vrednosti
 • oblikovanje svojih sklepov, mnenj, stališč in interpretacij
 • razvijanje socialnih spretnosti pri različnih oblikah sodelovalnega učenja
Življenje Slovencev v šestdesetih in sedemdesetih letih 20. stoletja

Učna ura, ki ob delu z zgodovinskimi viri obravnava obdobje socializma. Spoznali bomo, kako so spremembe v gospodarskem, političnem in kulturnem življenju vplivale na spreminjanje načina življenja Slovencev v 60. in 70. letih preteklega stoletja. Med drugim bomo govorili o politični krizi, gospodarskih reformah, spremembah ustave, o »liberalističnem« gospodarskem in političnem konceptu, spremenjenem odnosu med cerkvijo in državo, vplivu zahoda, študentskem gibanju, delegatskem sistemu in dogovorni ekonomiji.

Iskanje informacij iz raznovrstnih zgodovinskih virov, delo v skupini, poročanje
Cena: 3 EUR/dijaka
Trajanje: 60 minut
Ključni cilji:

 • umestitev ključnih dogodkov in procesov, povezanih s Slovenci v 60. in 70. letih, v ustrezen zgodovinski čas in prostor
 • razvijanje spretnosti zbiranja in izbiranja informacij iz različnih medijev, kritično presojanje njihove uporabne vrednosti
 • oblikovanje svojih zaključkov, mnenj, stališč, interpretacij
 • razvijanje socialnih spretnosti pri različnih oblikah sodelovalnega učenja
Osamosvojitev Republike Slovenije

Voden pregled demokratizacije in osamosvojitve Republike Slovenije (1980–2008) ob zgodovinskih virih. Spoznamo značilnosti in obseg jugoslovanske krize v osemdesetih letih ter razloge, ki so Slovence dokončno odvrnili od Jugoslavije. Pojasnimo ključne dogodke, ki so pripeljali do osamosvojitve. Obnovimo tudi vojno za Slovenijo in prvih dvajset let samostojne države, vključno z njenim mednarodnim povezovanjem.

Iskanje informacij iz raznovrstnih zgodovinskih virov, delo v skupini, poročanje
Cena: 3 EUR/dijaka
Trajanje: 60 minut
Ključni cilji:

 • opisovanje življenja Slovencev v socialistični Jugoslaviji z različnih perspektiv
 • pojasnjevanje vzrokov za odločitev Slovencev za lastno državo
 • pojasnjevanje mednarodnega povezovanja Slovenije
 • z uporabo in učenjem ob raznovrstnih zgodovinskih virih oblikovanje svojih sklepov, mnenj, stališč in interpretacij
 • razvijanje socialnih spretnosti pri različnih oblikah sodelovalnega učenja
Oblikovanje slovenske zahodne meje tekom 20. stoletja

Na učni uri spoznamo, kako se je oblikovala današnja meja med Slovenijo in Italijo skozi celotno 20. stoletje. Spremljamo potek meje: rapalsko pogodbo, fašizacijo in italijanizacijo, italijansko okupacijo v času druge vojne, delitev Julijske krajine na cono A in B, oblikovanje Svobodnega tržaškega ozemlja in londonskim memorandumom. Zaključimo z osimskimi sporazumi leta 1975. Delo poteka v skupinah s pomočjo raznovrstnih primarnih in sekundarnih zgodovinskih virov. Poudarek je na sodelovalnem učenju.

Iskanje informacij iz raznovrstnih zgodovinskih virov, delo v skupini, poročanje
Cena: 3 EUR/dijaka
Trajanje: 90 minut
Ključni cilji:

 • umestitev ključnih dogodkov in procesov, povezanih s slovensko zahodno mejo, v ustrezen zgodovinski čas in prostor
 • analiziranje in primerjanje reševanj slovenske zahodne meje in položaja Slovencev ter njihovega življenja v različnih obdobjih
 • analiziranje večperspektivnih zgodovinskih virov in ob njih razvijanje spodobnosti samostojnega izbiranja in odločanja
 • oblikovanje svojih zaključkov, mnenj, stališč in interpretacij
 • razvijanje socialnih spretnosti pri različnih oblikah sodelovalnega učenja
Določanje slovenskih meja v 20. stoletju

Učna ura, ki obravnava nastanek veljavne slovenske meje, ki se je spreminjala in postopno oblikovala skozi 20. stoletje. Ob pisnih in slikovnih virih osvetlimo glavne dogodke, ki so vplivali na nastanek meja, in na položaj prebivalstva na spornih mejnih območjih. Pogovorimo se tudi o položaju slovenskega naroda zunaj Slovenije in o položaju manjšine pri nas.

Iskanje informacij iz raznovrstnih zgodovinskih virov, delo v skupini, poročanje
Cena: 3 EUR/dijaka
Trajanje: 120 minut
Ključni cilji:

 • umestitev ključnih dogodkov in procesov, povezanih z oblikovanjem slovenske meje, v ustrezen zgodovinski čas in prostor
 • analiziranje in primerjanje reševanj mejnih vprašanj v različnih obdobjih
 • analiziranje večperspektivnih zgodovinskih virov in ob njih razvijanje sposobnosti samostojnega izbiranja in odločanja
 • oblikovanje svojih zaključkov, mnenj, stališč in interpretacij
 • razvijanje socialnih spretnosti pri različnih oblikah sodelovalnega
Kaj mi povedo zgodovinski viri?

Učna ura, ki bo dijakom pomagala pri učenju uporabe zgodovinskih virov pri vsakdanjem učenju. Na učni uri bodo z branjem fotografij razvili vizualno pismenost, z branjem grafov in izsekov člankov pa spretnost zbiranja in izbiranja, analize, sinteze, kritične presoje vrednosti in uporabnosti informacij, ki jih lahko razberejo iz zgodovinskega vira. Vsebine bodo vzete iz slovenske zgodovine 20. stoletja.

Rokovanje in iskanje informacij iz različnih zgodovinskih virov
Cena: 3 EUR/dijaka
Trajanje: 60 minut
Ključni cilji:

 • učenje uporabe raznovrstnih zgodovinskih virov
 • razvijanje spretnosti zbiranja in izbiranja informacij iz različnih medijev in kritično presojanje njihove uporabne vrednosti
 • z uporabo in učenjem ob raznovrstnih zgodovinskih virih oblikovanje svojih sklepov, mnenj, stališč in interpretacij
 • razvijanje socialnih spretnosti pri različnih oblikah sodelovalnega učenja
Jaz in mi

Učna ura, ki vključuje javno razpravo. Na začetku se ukvarjamo s temami, kot so človekove pravice in dileme o človekovih pravicah. Te pravice, ki so zapisane v ustavo in deklaracijo o človekovih pravicah, so ključni stebri vsake demokratične družbe. Vendar nobena pravica ni absolutna. Kaj se zgodi, ko je demokracija na kocki? Kaj se zgodi, ko pridejo temeljne pravice v konflikt med seboj? Med pogovorom se mladi naučijo o temeljnih človekovih pravicah in o njih razpravljajo ob zgodbah in predmetih iz slovenske zgodovine 20. stoletja. Spoznanja navežejo na zgodbe, ki jih lahko vsak dan opazijo v njihovi skupnosti. Na učni uri želimo mlade spodbuditi, da oblikujejo svoje mnenje o temah, kot so človekove pravice, rasizem, antisemitizem in strpnost.

Tematski pogovor o človekovih pravicah ob zgodovinskih virih
Cena: 3 EUR/dijaka
Trajanje: 90 minut
Ključni cilji:

 • oblikovanje pogleda na svet, ki temelji na spoštovanju človekovih pravic, enakosti, demokraciji in odgovornem in kritičnem državljanstvu
 • razvijanje sposobnost razumevanja in spoštovanja različnih ver, kultur in skupnosti
 • poznavanje pomena medkulturnega dialoga in strpnosti ter premagovanja predsodkov in stereotipov
 • poznati pomen medkulturnega dialoga in strpnosti ter premagovanje predsodkov in stereotipov
 • razvijanje odprtosti do novih idej, do različnosti, večkulturnosti
 • razvijanje kulture dialoga, spoštovanja drugačnih mnenj in stališč
 • znati z dokazi zagovarjati svoje poglede in stališča

Dejavnosti na občasni razstavi

Vodstvo po razstavi Edi Šelhaus – Retrospektiva

18. 6. – 29. 9. 2019

Edi Šelhaus je bil priča mnogim prelomnim zgodovinskim dogodkom in s kamero v roki beležil dogodke danes neprecenljive vrednosti.

Na vodstvu se bomo sprehodili skozi štiri časovna obdobja: prvo predstavlja Šelhausa kot partizanskega fotoreporterja med letom 1944 in osvoboditvijo maja 1945. V drugem je kot fotoreporter zastopan v Trstu in na Tržaškem (1945-55). V tretjem obdobju je prikazan kot fotoreporter v Sloveniji (1958-72), zaposlen pri časopisih Slovenski poročevalec, pozneje Delo, in nato pri tedniku Tovariš. V zadnje obdobje je uvrščeno njegovo delo po upokojitvi (1973-2011). Vodstvo spremljajo tudi delovni listi.

Voden ogled razstave
Vstopnina v muzej (za ogled vseh razstav): 3 EUR/osebo
Vodstvo: 1 EUR/osebo
Trajanje: 60 minut
Ključni cilji:

 • izgrajevati, razširjati in poglabljati znanje o najpomembnejših dogodkih, pojavih in procesih iz nacionalne zgodovine
 • razviti dovzetnost za različne poglede na zgodovino oz. interpretacije zgodovine ter razumeti, zakaj se pojavijo
 • ob izgrajevanju, poglabljanju in razširjanju znanja iz slovenske zgodovine razvijati zavest o narodni identiteti in državni pripadnosti
Vodstvo po razstavi Nace Bizilj – Fotoreporter

18. 10. 2019 – 8. 2. 2020

Komajda 18-letnemu fotoreporterju Nacetu Bizilju je ugledno podjetje Foto Slovenija leta 1962 zaupalo fotografiranje obiska sovjetskega voditelja Leonida Iljiča Brežnjeva v Ljubljani. Odtlej je njegovo poklicno življenje usmerjalo fotografiranje znanih političnih osebnosti, družbenopolitičnih, športnih, kulturnih in drugih dogodkov, ki so zaznamovali slovensko zgodovino od šestdesetih let 20. stoletja do preloma tisočletij. Bil je dolgoletni urednik fotografije v časopisnem podjetju Dnevnik. Njegovo zlato obdobje fotografiranja so bila osemdeseta in devetdeseta leta – čas rojevanja demokracije in samostojne države Slovenije. Na razstavi si bomo ogledali fotografije, ki so desetletja polnile naslovnice časopisa Dnevnik, in še nikoli objavljene fotografije. Vodstvo spremljajo tudi delovni listi.

Voden ogled razstave
Vstopnina v muzej (za ogled vseh razstav): 3 EUR/osebo
Vodstvo: 1 EUR/osebo
Trajanje: 60 minut
Ključni cilji:

 • izgrajevati, razširjati in poglabljati znanje o najpomembnejših dogodkih, pojavih in procesih iz nacionalne zgodovine
 • razviti dovzetnost za različne poglede na zgodovino oz. interpretacije zgodovine ter razumeti, zakaj se pojavijo
 • poudariti pomen pozitivnih kulturnih vplivov znotraj slovenskega naroda in s sosednjimi narodi
 • oceniti pomen muzejev
Vodstvo po razstavi Fotoaparat in vojna.

Fotografija v času 2. svetovne vojne na Slovenskem
od marca 2020 dalje

Fotografija se je postavila v osnovno pozicijo zapisovalke in postala dokument, prikazujoč različne okoliščine drugega svetovnega spopada. Njen avtor, fotograf, se je znašel v polju zgodovine. Fotografiral je iz lastne iniciative ali pa znotraj organiziranega propagandnega ustroja nasproti si stoječih vojskujočih strani. Dostopnejši fotografski aparati so na negative naslikali realnost ter nagovorili občutenja njihovih gledalcev. Večinski del fotografskega gradiva iz obdobja druge svetovne vojne, ki ga hranimo v Muzeju novejše zgodovine Slovenije, je umeščen v zbirki Tekoče gradivo. Na razstavi so na ogled znane in manj znane podobe vojne realnosti, ki jim večinoma sledimo po kronološkem redu. Želijo izpostaviti posameznika in spregovorijo o njegovi vojni usodi.

Voden ogled razstave
Vstopnina v muzej (za ogled vseh razstav): 3 EUR/osebo
Vodstvo: 1 EUR/osebo
Trajanje: 60 minut
Ključni cilji:

 • razviti dovzetnost za različne poglede na zgodovino oz. interpretacije zgodovine ter razumeti, zakaj se pojavijo
 • razvijati sposobnost razumevanja in spoštovanja različnih kultur, ver, ras in skupnosti
 • obsoditi zločine proti človeštvu
 • ob izgrajevanju, poglabljanju in razširjanju znanja iz slovenske zgodovine razvijati zavest o narodni identiteti in državni pripadnosti
Delavnica izdelave fotografij v tehniki Vlastje Simončiča

Vlastja Simončič (1911–2000) je bil mednarodno priznani umetniški fotograf in fotografski pedagog. Razvil je fotografske postopke za izdelavo fotografij brez fotografskega aparata in temnice. Kot je zapisal sam, so tehnike dokaj enostavne in primerne tudi za mladino. Učenci bodo eksperimentirali in razvijali svojo ustvarjalnost v tehnikah risanja in slikanja na svetlobi – izdelovali bomo starograme in kemograme. Delavnica je prilagojena starostni stopnji učencev.

Ustvarjalna delavnica razvijanja fotografij
Cena: 3 EUR/dijaka
Trajanje: 45 minut
Ključni cilji:

 • doživljanje in spoznavanje umetniških jezikov in njihovih izraznih lastnosti
 • uporaba in razvijanje spretnosti; spoznavanje, raziskovanje, eksperimentiranje z umetniškimi sredstvi in njihovimi izraznimi lastnostmi
 • odkrivanje in negovanje specifičnih umetniških sposobnosti in nadarjenosti
 • spodbujanje dijakovih lastnih strategij dojemanja, izražanja in razmišljanja
Učna ura opazovanja fotografij in dela z viri

Učna ura temelji na delu z zgodovinskimi viri, s poudarkom na fotografijah. V začetku bomo dijake seznanili z osrednjim vprašanjem, ki bo od dijakov zahtevalo, da raziščejo dane zgodovinske vire. Zgodovinski viri bodo osrednje vprašanje pokazali z različnih perspektiv, s čemer želimo dijake pripraviti k razpravi, kritičnemu mišljenju in argumentiranju svojih trditev.

Izbirate lahko med dvema temama pri razstavi Edi Šelhaus – Retrospektiva:

 1. Konec 2. svetovne vojne in osvoboditev
 2. Trst in okolica med leti 1945 in 1955.

Izbirate lahko med dvema temama pri razstavi Nace Bizilj – Fotoreporter:

 1. Osemdeseta leta
 2. Demokratizacija in osamosvojitev Slovenije

Iskanje odgovora na osrednje vprašanje s pomočjo virov
Cena: 3 EUR/ dijaka
Trajanje: 90 minut
Ključni cilji:

 • z uporabo in učenjem ob raznovrstnih zgodovinskih virih razvijati spretnosti preproste uporabe zgodovinskih raziskovalnih metod
 • razvijati zmožnosti preproste analize, sinteze in interpretacije uporabnih in verodostojnih podatkov in dokazov iz zgodovinskih virov in literature iz različnih medijev
 • razviti dovzetnost za različne poglede na zgodovino oz. interpretacije zgodovine ter razumeti, zakaj se pojavijo
 • razviti sposobnost samostojnega izbiranja in odločanja ter svoje poglede na zgodovino
2. svetovna vojna skozi fotografijo

Na podlagi fotografij kot zgodovinskih virov spoznamo civilno in vojaško življenje med drugo svetovno vojno s poudarkom na posameznih skupinah v primežu svetovnega spopada. Delo poteka kot voden tematski pogovor. Vsebino pogovora narekujejo fotografije, ki so na razstavi.

Tematski pogovor in delo s fotografijami
Cena: 3 EUR/dijaka
Trajanje: 60 minut
Ključni cilji:

 • razvijanje spretnosti zbiranja in izbiranja informacij iz različnih medijev (razstavljenih z uporabo in učenjem ob raznovrstnih zgodovinskih virih razvijati spretnosti preproste uporabe zgodovinskih raziskovalnih metod
 • razvijati zmožnosti preproste analize, sinteze in interpretacije uporabnih in verodostojnih podatkov in dokazov iz zgodovinskih virov in literature iz različnih medijev
 • razviti dovzetnost za različne poglede na zgodovino oz. interpretacije zgodovine ter razumeti, zakaj se pojavijo
 • razvijanje zavesti o narodni identiteti in državni pripadnosti

X