Pogoji uporabe

Slovensko:
Strinjam se z uporabo svojega e-naslova za obveščanje o programskih vsebinah Muzeja novejše zgodovine Slovenije. Privoljujem, da lahko skladno s prvim odstavkom člena 7 Uredbe EU 2016/679 (na kratko GDPR), upravljalec Muzej novejše zgodovine Slovenije, Celovška 23, 1000 Ljubljana moje osebne podatke obdeluje za namen obveščevalnih aktivnosti: seznanjanje o svojem programu in dogodkih, novih razstavah, za anketiranje in za vabila na posebne dogodke, seminarje, delavnice ipd. (pisno po e-pošti).
Upravljalec me je seznanil, da lahko kadar koli prekličem predmetno privolitev in sicer na e-mail.urska.purg@muzej-nz.si.

English:
I agree with the use of my e-mail address in order to be informed about the program contents of the National Museum of Contemporary History of Slovenia. I agree that in accordance with the first paragraph of Article 7 of the EU Regulation 2016/679 (in short GDPR), the manager of the National Museum of Contemporary History of Slovenia, Celovška 23, 1000 Ljubljana, processes my personal data for the purpose of informative and promotional activities: informing about their programs and events, new exhibitions, for questionnaires and for invitations to special events, seminars, workshops, etc. (in writing by e-mail).
The administrator informed me that I can cancel the subject agreement at any time at e-mail.urska.purg@muzej-nz.si.

X